تبلیغات
نساجی - بتن مسلح به الیاف فولادی

بتن مسلح به الیاف فولادی

دوشنبه 9 خرداد 1390 01:34 ب.ظ

نویسنده : دنیا عباسی
برای تقویت ماتریسهای سیمانی، تاکنون الیاف مختلف از قبیل الیاف فولادی، شیشه های نایلونی، پلی پروپیلن، کربن،کولار، آزبستی، کنف، بامبو، پیشخرما، پوشال برنج استفاده شده است. در این مقاله خصوصیات بتن مسلح به الیاف فولاد بررسی شده است و نقاط مثبت و منفی استفاده از این الیاف مورد بحث قرار گرفته است.
همچنین از نظر مشخصات شیمیایی، فیزیکی، اندازه، مقاومت، تکنولوژی، تاریخچه، روش تولید و کاربرد در مواردی همچون باند فرودگاه، بتن پرتابی، لوله های بتنی، کف سالنهای صنعتی ، بتن پیش ساخته پلها، روسازی جاده و بزرگراه، جداره های نسوز و سازه های ضد انفجار بررسیهایی صورت گرفته است.
برای تقویت ماتریسهای سیمانی، تاکنون الیاف مختلف از قبیل الیاف فولادی، شیشه های نایلونی، پلی پروپیلن، کربن،کولار، آزبستی، کنف، بامبو، پیشخرما، پوشال برنج استفاده شده است. در این مقاله خصوصیات بتن مسلح به الیاف فولاد بررسی شده است و نقاط مثبت و منفی استفاده از این الیاف مورد بحث قرار گرفته است.
همچنین از نظر مشخصات شیمیایی، فیزیکی، اندازه، مقاومت، تکنولوژی، تاریخچه، روش تولید و کاربرد در مواردی همچون باند فرودگاه، بتن پرتابی، لوله های بتنی، کف سالنهای صنعتی ، بتن پیش ساخته پلها، روسازی جاده و بزرگراه، جداره های نسوز و سازه های ضد انفجار بررسیهایی صورت گرفته است.هر چند که از بدو پیدایش بتن، تحول اندك در آن بوجود آمده، لکن طیف وسیع کاربرد بتن عملاً بیانگر این مطلب است که مزایای بیشماری که این نوع مصالح از آن برخوردار است. سایر موارد آنرا تحت الشعاع قرار میدهد.
بکارگیری بتن غیر مسلح به علت تردی آن به غیر از سازه های وزنی عملاً کاربرد چندانی ندارد.
به منظور ایجاد شرایط ایزوتروپی و نیز کاهش ضعف شکنندگی و تردی جسم بتن تا حد ممکن، در چند دهۀ اخیر از رشته های نازك و نسبتاً درازی که در تمام حجم بتن، بطور همگن و در هم پراکنده میگردد، استفاده می شود.
کاربرد اینگونه رشته ها با الیاف در بتن به بطور کلی در ملاتها قدمت تاریخی دارد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -